Zoom เริ่มใช้งานการเข้ารหัสแบบ end-to-end แล้ว

Zoom ได้ฤกษ์เริ่มใช้งานการเข้ารหัสแบบ end-to-end แล้ว ทั้งแบบผู้ใช้เสียเงินและฟรี เพื่อจะดูผลตอบรับใน 30 วัน นี่เป็นเฟสแรกของการเข้ารหัส end-to-end จากทั้งหมด 4 เฟส ใช้การเข้ารหัสแบบ AES 256-bit GCM การเข้ารหัส end-to-end จะเริ่มปล่อยพรีวิวสัปดาห์หน้า ผู้ใช้งานสามารถรอทดสอบกันได้เลย