Galaxy Note FE ร่างใหม่ของ Note 7

หลายๆคนก็คงจะทราบกันดีแล้ว เรื่องปัญหาของการใช้งาน Galaxy Note 7 ที่มีข่าวออกมาเรื่อยๆไม่หยุด จนทาง Samsung ต้องเรียกคืนสินค้าทั้งหมด และชดเชยค่าเสียหายต่างๆกันไป ณ ปัจจุบัน จึงได้มีรุ่นใหม่ออกมา ชื่อว่า Galaxy Note FE หรือชื่อเต็มๆว่า Galaxy Note Fa … Read more