Google เพิ่มเวลาการขอเงินคืนหลังโหลดแอพมาใช้ จากเดิม 15 นาที เป็น 2 ชั่วโมง

การเพิ่มเวลาการขอคืนเงินเพิ่มจาก 15 นาที เป็น 2 ชั่วโมงนั้น ก็เนื่องมาจากมีผู้ใช้งานเรียกร้องไปยัง Google เพราะเวลาทดสอบใช้งานแอพที่เสียเงินซื้อมาคือ 15 นาที ย่อมทำให้ผู้บริโภคเสียเปรียบ เนื่องจากได้ทดสอบใช้งานแอพพลิเคชั่นในเวลาเพียงสั้นๆเท่านั้น ไม่เพียงพอต่อการตัดสินใจขอคืนเงิน โดยหลังจากมีการเรียกร้องมา Google ก็ได้ใช้เวลาในการตัดสินใจ จนในที่สุดก็ได้มีการประกาศอย่างชัดเจนในหน้า Support ของ Play Store ทั้งนี้ Google ยังได้ทำข้อตกลงการเลื่อนเวลาคืนเงินของลูกค้ากับผู้พัฒนาแอพดด้วย ส่วนในเรื่องของระยะเวลาที่ผู้พัฒนาจะคืนเงินให้เรา หลังจากขอ Refund นั้น ก็ขึ้นอยู่กับว่าผู้พัฒนาแอพนั้นๆจะมีการคืนช้าหรือเร็วอย่างไร